1489583.jpg";i:1;i:133;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Lương Thị Thanh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thái Sơn
Quận/huyện Huyện An Lão
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Lành
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thái Sơn
Quận/huyện Huyện An Lão
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Địa Lý, Mỹ thuật
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Hoàng Thị Việt Anh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thái Sơn
Quận/huyện Huyện An Lão
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Hải
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thái Sơn
Quận/huyện Huyện An Lão
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 87 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Huyền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thái Sơn
Quận/huyện Huyện An Lão
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử
Điểm số 7011 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên NGƯT. Phạm Thu Thường
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thái Sơn
Quận/huyện Huyện An Lão
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Bích Thảo
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thái Sơn
Quận/huyện Huyện An Lão
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử
Điểm số 90 (xem chi tiết)

1488238.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Dương Thị Hương Mai
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thái Sơn
Quận/huyện Huyện An Lão
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Ngữ văn, Địa Lý
Điểm số 90 (xem chi tiết)

1485800.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Đặng Thị Kim Loan
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Thái Sơn
Quận/huyện Huyện An Lão
Tỉnh/thành Hải Phòng
Điểm số 1236 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Đặng Thị Mơ
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thái Sơn
Quận/huyện Huyện An Lão
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
Điểm số 90 (xem chi tiết)

1484619.jpg";i:1;i:153;i:2;i:175;}}-photo
Họ và tên Lê Thị Xuân
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thái Sơn
Quận/huyện Huyện An Lão
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 96 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lê Thị Xoa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thái Sơn
Quận/huyện Huyện An Lão
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Sinh học, Thể dục
Điểm số 88 (xem chi tiết)

126086.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên NGƯT. Vũ Thị Thuỳ
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thái Sơn
Quận/huyện Huyện An Lão
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 52 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Đỗ Thị Chính
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thái Sơn
Quận/huyện Huyện An Lão
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử
Điểm số 86 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đặng Thế Truyền
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thái Sơn
Quận/huyện Huyện An Lão
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 90 (xem chi tiết)

1484145.jpg";i:1;N;i:2;N;}}-photo
Họ và tên Lê Thị Thúy
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thái Sơn
Quận/huyện Huyện An Lão
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Vật lý, Hóa học
Điểm số 89 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Lê
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thái Sơn
Quận/huyện Huyện An Lão
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Ngô Thị Thủy
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thái Sơn
Quận/huyện Huyện An Lão
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Lịch sử, Âm nhạc
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Gấm
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thái Sơn
Quận/huyện Huyện An Lão
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Ngữ văn, Địa Lý
Điểm số 82 (xem chi tiết)

1482144.jpg";i:1;i:200;i:2;i:129;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Thị Vin
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thái Sơn
Quận/huyện Huyện An Lão
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học, Công nghệ
Điểm số 90 (xem chi tiết)