Chào mừng quý vị đến với Trường THCS Thái Sơn - An Lão - Hải Phòng.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Thời Khóa Biểu mới từ ngày 5/10/2009

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Thị Kim Loan
Ngày gửi: 10h:17' 01-10-2009
Dung lượng: 49.5 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
Phßng GD & §T huyÖn An L·o thêi kho¸ biÓu Buæi s¸ng
Tr­êng THCS Th¸i S¬n (Tõ ngµy05/10/2009)

Thø Trùc ban 9A- khiÕn 9B- nhiªn 9C- oanh 9D- huyÒn 9E- n.v©n 7A- ph­¬ng 7Bl.anh 7C- lª 7D- C­êng
M«n GV M«n GV M«n GV M«n GV M«n GV M«n GV M«n GV M«n GV M«n GV
2 l©m anh ccê KhiÕn ccê Nhiªn CCê Oanh CCê N.HuyÒn CCê N.V©n CCê Ph­¬ng CCê L.Anh CCê Lª CCê C­êng
V¨n KhiÕn To¸n Nhiªn Sö N.HuyÒn TD Huy To¸n N.V©n V¨n Ph­¬ng Anh H¶i To¸n Lª To¸n C­êng
To¸n Nhiªn TD Huy V¨n Oanh Sinh HiÕn Sö N.HuyÒn Lý M¬ V¨n L.Anh ¢n Thuû H­¬ng Anh H¶i
TD Huy Lý M¬ Sinh HiÕn V¨n N.HuyÒn V¨n Oanh Sinh Qu©n ®Þa Lµnh V¨n Nhung Anh H¶i
Lý M¬ ¢n Thuû Thuû Anh H¶i V¨n N.HuyÒn Sinh HiÕn ¢N H­¬ng Sinh Qu©n V¨n Nhung ®Þa Lµnh
3 N.lan V¨n KhiÕn sñ Th¶o v¨n Oanh Anh H¶i Anh MÕn §Þa Lµnh MT §iÖp Sö N.Lan CD L.Anh
sñ Th¶o V¨n KhiÕn §Þa H.V©n ¢n Thuû Thuû Anh MÕn Sö N.Lan Anh H¶i V¨n Nhung MT §iÖp
¢n Thuû Thuû V¨n KhiÕn sö N.HuyÒn §Þa H.V©n v¨n Oanh Anh H¶i §Þa Lµnh CD L.Anh Sö N.Lan
Anh MÕn CD H.V©n ¢n Thuû Thuû V¨n N.HuyÒn v¨n Oanh CD L.Anh Anh H¶i §Þa Lµnh V¨n Ph­¬ng
Anh MÕn Anh H¶i CD H.V©n V¨n N.HuyÒn ¢n Thuû Thuû To¸n C­êng Sö N.Lan Lý M¬ V¨n Ph­¬ng
4 N.Lan To¸n Nhiªn Sinh B¸ch CN N.V©n TD Huy Lý Thuý To¸n C­êng Sin
No_avatar

ggg

Avatar
3 chữ "g " là thế nào hả chị Khiến ơi ???Cười
 
Gửi ý kiến